Porady dla kupujących

Jak skutecznie negocjować cenę nieruchomości?

Biuro nasze nie ma wpływu na wysokość zgłaszanych nieruchomości, choć staramy się nie przyjmować nieruchomości przewartościowanych. Nieruchomości takie pojawiają się szczególnie w sytuacjach „sztucznej koniunktury” jaka miała miejsce w 2006r. Większość poszukujących z góry zakłada możliwość negocjowania w zakresie kilku procent ceny. Jednak należy pamiętać że czas robi swoje. Wiele atrakcyjnych nieruchomości zostało sprzedane po złożeniu oferty nawet o kilkadziesiąt procent. Wiele czynników się na to składa. Jednak tak długo jak nie zostanie oferta złożona, tak długo nie będzie można wiedzieć jaka cenę zaakceptuje właściciel. Temu celowi służy wstępna  oferta zakupu  którą po otrzymaniu przedstawiamy właścicielowi.
Trzeba również pamiętać, firma nasza posiada możliwość porównania cen podobnych nieruchomości, które zostały sprzedane.

Biura współpracują ze sobą w oparciu o sieć MLS, co pozwala na większe porównanie z innymi sprzedanymi podobnymi archiwalnymi ofertami.
Jednak najważniejszym argumentem jest bezpieczeństwo transakcji, którą gwarantuje agencja, zachowując wymóg szczególnej staranności, chociażby w kwestii hipoteki ustawowych.

Zakup nieruchomości przez obcokrajowców

Uregulowanie prawne:
Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Znowelizowana w 1996 r. (Tekst jednolity Dz. U. Nr 54/96)
Przepisy ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wprowadziły zakaz nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce. W związku z powyższym na nabycie nieruchomości niezbędne jest uzyskanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za zgodą Ministra Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych – również za zgodą Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
Odmowa wydania zezwolenia nie wymaga wyrażenia zgody przez Ministra Obrony Narodowej lub Ministra Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej.

Od tej zasady wprowadzono następujące wyłączenia, a zatem nie wymaga zezwolenia: nabycie samodzielnego lokalu mieszkalnego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388); nabycie przez cudzoziemca, będącego małżonkiem obywatela polskiego i zamieszkującego na terenie RP co najmniej 5 lat od dnia uzyskania karty stałego pobytu nabycie przez cudzoziemca, będącego małżonkiem obywatela polskiego i zamieszkującego w RP co najmniej 2 lata od uzyskania karty stałego pobytu, nieruchomości, które w wyniku nabycia będą stanowić wspólność ustawową małżonków nabycie przez cudzoziemca nieruchomości, jeżeli w dniu nabycia jest uprawniony do dziedziczenia ustawowego po zbywcy nieruchomości, a zbywca nieruchomości jest jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym co najmniej 5 lat nabycie przez osobę prawną (mającą siedzibę na terytorium RP, kontrolowaną bezpośrednio lub pośrednio przez osobę fizyczną nie posiadająca obywatelstwa polskiego lub osobę prawną mającą siedzibę za granicą) na jej cele statutowe, nieruchomości niezabudowanych, których łączna powierzchnia w całym kraju nie przekracza 0,4 ha na obszarze miast Ustawodawca upoważnił Radę Ministrów do dalszego łagodzenia zasad, aczkolwiek z ograniczeniami: Rada Ministrów mogłaby dopuścić nabywanie nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców na terenach wiejskich o powierzchni nie większej aniżeli 1 ha łącznie upoważnić do powiększenia nabywanych obszarów o wielkość trzykrotną Ustawa wprowadza całkowity zakaz nabywania przez cudzoziemców nieruchomości położonych w strefie nadgranicznej (obszar ok. 15 – 20 km od granicy) oraz gruntów rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha.

Cudzoziemcem w rozumieniu ustawy jest: osoba fizyczna nie posiadająca obywatelstwa polskiego osoba prawna mająca siedzibę za granicą osobę prawną mająca siedzibę na terytorium RP, kontrolowanej bezpośrednio lub pośrednio przez osobę fizyczną nie posiadająca obywatelstwa polskiego lub osobę prawną mającą siedzibę za granicą W przypadku spółek handlowych za kontrolowaną uważa się spółkę, w której osoby prawne mające siedzibę za granicą, posiadają bezpośrednio lub pośrednio 50% kapitału zakładowego. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wbrew przepisom ustawy jest nieważne. W razie nabycia nieruchomości wbrew przepisom ustawy, o nieważności nabycia orzeka sąd także na żądanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub kierownika urzędu rejonowego, właściwych ze względu na miejsce położenia nieruchomości, albo na żądanie Ministra Spraw Wewnętrznych. Minister udziela zgody na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja odmowy udzielenia zgody może być zaskarżona przez osobę zainteresowaną do NSA. Niezależnie od udzielenia zgody na nabycie nieruchomości, Minister może wydać tzw. promesę (przyrzeczenie wydania zezwolenia), w sytuacji gdy na terenie RP nie funkcjonuje jeszcze zainteresowana spółka.