Szczegóły oferty

Jabłonna

Jabłonna

Działka - sprzedaż 3 200 000 PLN 1 154,82PLN/m2
 / 2771 m2  Dodaj do Notatnika Wyślij Drukuj

Wyślij znajomemu


 
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w miejscowości Jabłonna. Działka o powierzchni 2771 m2 zabudowana jest budynkiem usługowo-produkcyjnym o powierzchni użytkowej 816,60 m2 , oraz budynkiem handlowym z wydzieloną częścią biurową i socjalną o powierzchni użytkowej 188,40 m2( nr działek 869/3,869/5 -obręb 0001 Jabłonna). Pozostały teren zagospodarowany został placami parkingowymi i manewrowymi dla klientów. Teren jest ogrodzony, od frontu brama wjazdowa dwuskrzydłowa. Atrakcyjnie położona nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do publicznej drogi o nawierzchni asfaltowej, przy głównym szlaku komunikacyjnym, co niewątpliwie jest jej ogromną zaletą. Wzdłuż trasy zlokalizowane są liczne obiekty usługowe ,handlowe, magazynowe i produkcyjne. Nieruchomość posiada dostęp do wszystkich urządzeń infrastruktury technicznej: sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowej.

Przedmiotowa nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z uchwałą nr XLII/452/2014 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26.03.2014 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Parkowej, Piaskowej, Buchnik Las we wsi Jabłonna w zakresie części I,
Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym jako:
3.U/MN– Teren zabudowy usługowej z towarzyszącą zabudową mieszkaniową jednorodzinną

Rozdział 3 Ustalenie szczegółowe:
„…
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe: zabudowa usług nieuciążliwych;
2) towarzyszące:
a) lokale mieszkalne;
b) dojazdy;
c) infrastruktura techniczna;
d) zieleń urządzoną.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) ustala się lokalizowanie:
a) zabudowy: usługowej lub usługowo – mieszkaniowej wyłącznie w układzie wolno stojącym;
b) budynków gospodarczych;
c) budynków garażowych;
d) obiektów małej architektury;
e) 1 budynku garażowego na jednej działce budowlanej, przewidzianego na maksymalnie 3 stanowiska postojowe
2) zakazuje się budowy więcej niż jednego budynku usługowo-mieszkalnego w obrębie jednej działki budowlanej lub zmiany funkcji w budynkach jeżeli na działkach znajduje się już budynek usługowo-mieszkalny;
3) zakazuje się lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2;
4) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,3;
5) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30%;
6) ustala się maksymalną wysokość:
a) zabudowy usługowej, usługowo-mieszkaniowej: 3 kondygnacje nadziemna: 12 m;
b) obiektów sportowych: 11 m;
c) zabudowy gospodarczej i garażowej: 6 m;”

Pozwolenie na prowadzenie działalności lakierniczej.
Nieruchomość komercyjna z ogromnym potencjałem inwestycyjnym.

Po więcej szczegółów zapraszam do kontaktu
Marcin Modzelewski
tel.501 273 999

Marcin Modzelewski

Kontakt


Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest Biuro Obrotu Nieruchomościami KORAB z siedzibą w Łomianki (05-092) przy Wiślana 49. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).